Ο Άγιος Απόστολος ΙΑΚΩΒ ο Αλφαίος 09/10

 
 
Ήταν ένας από τους δώδεκα μαθητές του Κυρίου, αδελφός του Ματθαίου του ευαγγελιστή και γιός του Αλφαίου. Ο Ιάκωβος, αφού αγωνίστηκε για την αλήθεια του Χριστού στην Ιερουσαλήμ, έπειτα πήγε και σε άλλες χώρες για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Εκεί, κατέστρεψε τους βωμούς τών ειδώλων και με τη χάρη του Θεού γιάτρευε αρρώστιες και εξεδίωκε τα ακάθαρτα πνεύματα. Γι΄ αυτό και οι ειδωλολάτρες τον ονόμαζαν θείο σπέρμα. Ο ιδρώτας, οι μόχθοι και οι κίνδυνοι που υπέστη για τη διάδοση του Ευαγγελίου, ήταν πολλοί. Ο θάνατος πολλές φορές τον πλησίασε, αλλά στη σκέψη του Ιακώβου κυριαρχούσαν ενθαρρυντικά τα λόγια του Κυρίου, "όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού, και ακολουθείτω μοι". Εκείνος που θέλει να με ακολουθεί σάν γνήσιος μαθητής μου, λέει ο Κύριος, άς απαρνηθεί το διεφθαρμένο από την αμαρτία εαυτό του, και άς πάρει την απόφαση να υποστή για μένα όχι μόνο θλίψη και δοκιμασία, αλλά ακόμα και θάνατο σταυρικό. Και τότε άς με ακολουθεί, μιμούμενος το παράδειγμά μου. Έτσι και ο Ιάκωβος, μιμούμενος το Διδάσκαλό του, υπέστη σταυρικό θάνατο.
 
Απολυτίκιον
Τού Αποστόλου
Ήχος γ'
Απόστολε Άγιε Ιάκωβε, πρέσβευε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.
Κοντάκιον τού Αποστολου
Ήχος β'
Τήν εν πρεσβείαις

Ως εωσφόρον εκλάμποντα πάσαv κτίσιν, τόν τού Χριστού αυτόπτην τε καί θεηγορον, ύμνοις Ιάκωβοv ευφημήσωμεν, γεραίροντες τήv τούτου πανήγυριν σήμερον, πρεσβεύει γάρ αεί υπέρ πάντων ημών.

 
• ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ και ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ οσίων
• ΑΒΡΑΑΜ και ΛΩΤ των Δικαίων
• ΠΕΤΡΟΥ οσίου