Οι Άγιοι Απόστολοι ΣΤΑΧΥΣ, ΑΠΕΛΛΗΣ, ΑΜΠΛΙΑΣ, ΟΥΡΒΑΝΟΣ, ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ και ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ 31/10

 
 

Και οι έξι ανήκαν στους εβδομήκοντα Αποστόλους του Κυρίου. Και όλοι τους υπήρξαν "Χριστού ευωδία τώ Θεώ εν τοις σωζομένοις". Δηλαδή ευωδία Χριστού, ευχάριστη στο Θεό, και ευωδία μεταξύ τών σωζομένων που άκουγαν απ΄ αυτούς το σωτήριο μήνυμα του Ευαγγελίου. Ο Στάχυς έγινε πρώτος επίσκοπος Βυζαντίου, και αφού διάνυσε 16 χρόνια στο αποστολικό κήρυγμα, ειρηνηκά αναπαύθηκε εν Κυρίω. Ο Απελής έγινε επίσκοπος Ηρακλείας και πολλούς έφερε στη χριστιανική πίστη. Ο Αμπλίας έγινε επίσκοπος Οδυσσουπόλεως και ο Ουρβανός, επίσκοπος Μακεδονίας. Επειδή και οι δύο γκρέμιζαν τα είδωλα, θανατώθηκαν μαρτυρικά. Ο Νάρκισσος χειροτονήθηκε επίσκοπος Αθηνών. Η αλήθεια, όμως, του Ευαγγελίου, την οποία δίδασκε με ζήλο, εξήγειρε τους ειδωλολάτρες, με αποτέλεσμα να τον βασανίσουν και να παραδώσει την ψυχή του μαρτυρικά. Ο Αριστόβουλος, και αυτός υπήρξε επίσκοπος και πέθανε ειρηνικά, κηρύττοντας μέχρι τέλους της ζωής του το Χριστό.

 
Απολυτίκιον τών Αποστολων
Ήχος γ'
Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.
Κοντάκιον
Ήχος β'
Τοίς τώv αιμάτων σου

Εις τά τού κόσμου δραμοντες πληρώματα, θεογνωσίας τόν λόγον εσπείρατε, καί στάχυν πολύχουν δρεψάμενοι, Βασιλεί τών απάντων προσήξατε, Απόστολοι Χριστού παναοίδιμοι.

 
• ΝΙΚΟΛΑΟΥ νεομάρτ.
• ΙΑΚΩΒΟΥ επισκόπου Μυγδονίας
• ΕΠΙΜΑΧΟΥ μάρτ.